top of page

STADGAR FÖR SVENSKA PICKLEBALLFÖRBUNDET

 
KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål

Svenska Pickleballförbundet (Förbundet) har till uppgift att     

 • verka för Pickleballsportens utveckling i Sverige,

 • ansvara för Pickleballsportens gemensamma angelägenheter och främja och samordna svensk Pickleball i internationella sammanhang.

 
2 § Sammansättning

Förbundet består av en styrelse och de ideella föreningar som är medlemmar i förbundet.

 
3 § Stadgar

Förbundet ska förutom dessa stadgar och de övriga styrdokument styrelsen beslutat om även efterleva Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar i tillämpliga delar.

 
4 § Organ

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, det extra förbundsmötet och förbundsstyrelsen.

 
5 § Medlemskap i Förbundet

För att en förening ska få ansluta sig till Förbundet krävs att föreningen

 • bedriver Pickleballverksamhet,

 • har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s stadgar bygger,

 • föreningens namn inte är olämpligt,   

 • föreningen har minst 5 stycken medlemmar och föreningen har betalat de avgifter som förbundsmötet har beslutat.

Förening som vill bli medlem i Förbundet ska ansöka om detta hos förbundsstyrelsen. Ansökan ska göras på fastställt formulär och bl.a. innehålla uppgifter om föreningens verksamhet och stadgar.

Avslås ansökan om medlemskap ska föreningen underrättas om detta och skälen till detta.

 
6 § Förenings årsavgift mm

Förbundet ska föra ett officiellt register över alla medlemsföreningar och dess medlemmar. Registret ska ligga till grund för röstlängder och de bidrag/avgifter som baseras på medlemsantal. Förening är skyldig att inom föreskriven tid och på fastställt formulär insända fullständig medlemsförteckning. Förening ska inom föreskriven tid betala de avgifter som förbundsmötet fastställt.

Om avgift ska utgå per föreningsmedlem ska förening, som bedriver annan verksamhet än Pickleballverksamhet, betala avgift endast i förhållande till de föreningsmedlemmar som deltar i föreningens Pickleballverksamhet.

Underlåter en förening att fullgöra sina skyldigheter när det gäller medlemsförteckning eller årsavgift får förbundsstyrelsen besluta att föreningen och/eller dess medlemmar inte får delta i sanktionerade tävlingar eller sända ombud till förbundsmöte. Förbundsstyrelsen får vidare enligt 8 § utesluta föreningen.

 
7 § Utträde ur Förbundet

Förening som önskar utträda ur Förbundet ska skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen. Till sin anmälan ska föreningen bifoga protokollsutdrag från det föreningsmöte där beslutet om utträde fattades. Förening som inte har betalat årsavgiften två år i rad får anses ha begärt utträde ur Förbundet.

 
8 § Uteslutning ur Förbundet

Förbundsstyrelsen får utesluta förening från Pickleballförbundet om den efter påminnelse underlåter att efterleva RF:s eller Förbundets stadgar, bestämmelser eller beslut eller annars motarbetar Förbundets intressen.

Innan fråga om uteslutning avgörs ska förening ha fått tre veckor på sig att yttra sig. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas och hur föreningen ska göra om den vill överklaga beslutet till förbundsmötet.

 
9 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

 
10 § Stadgeändring och upplösning av Förbundet

För att ändra stadgarna krävs beslut av ordinarie förbundsmöte med 2/3 av antalet avgivna röster.

För upplösning av Förbundet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

 
11 § Stadgetolkning

Tvist om hur dessa stadgar ska tolkas ska hänskjutas till och avgöras av förbundsstyrelsen. Styrelsens beslut får överklagas till förbundsmötet. 

 
12 § Sammansättning av styrelse m.m.

Ledamöterna i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ ska om möjligt ha en geografisk spridning och en jämn sammansättning av kvinnor och män.  

 
14 § Tillträde till tävling eller uppvisning

Förbundsstyrelsens ledamöter äger fritt tillträde till tävlingar, uppvisningar och övningar i Pickleball som är sanktionerade av förbundet.

 
15 § Mästerskapstävlingar och övriga av Förbundet sanktionerade tävlingar

Endast den person som är medlem i en till Förbundet ansluten förening, är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige, får delta i SM-tävling. Kravet på svensk medborgare och stadigvarande bosatt i Sverige gäller inte annan av Förbundet sanktionerad tävling.

För SM-tävling och andra av Förbundet sanktionerade tävlingar ska de tävlingsbestämmelser  och rankingregler gälla som beslutats av Förbundet.

 

2 KAP. FÖRBUNDSMÖTE/ÅRSMÖTE
 
1 § Allmänt

Förbundsmötet ska leda Förbundets verksamhet genom att besluta riktlinjer för verksamheten, fastställa ekonomisk plan och långsiktiga handlingsprogram. Förbundsmötet ska också utse ledamöterna i förbundsstyrelsen och kontrollera att styrelsen fullgör sina uppgifter.

 
2 § Ombud

Förbundsmötet består av ombud för de föreningar som är anslutna till förbundet. Sådan medlemsförening är vid förbundsmöte berättigad att delta med ombud enligt följande.

 • Föreningar med fler än 32 % av förbundets medlemmar – 10 ombud.

 • Föreningar med >25 – <32 % av förbundets medlemmar – 8 ombud.

 • Föreningar med >14 – <25 % av förbundets medlemmar – 6 ombud.

 • Föreningar med >4 – <14 % av förbundets medlemmar – 4 ombud.

 • Föreningar med > 4 % av förbundets medlemmar – 2 ombud.

Endast den person som är medlem i en medlemsförening som har genomfört ett årsmöte inom 12 månader före förbundsmötet får vara ombud. Ledamot av förbundsstyrelsen får inte vara ombud.

Vid beräkning av en medlemsförenings antal medlemmar ska, när det gäller en förening som även bedriver annan verksamhet än Pickleballverksamhet, endast de medlemmar räknas som deltar i föreningens Pickleballverksamhet.

 
3 § Rösträtt

Förbundsstyrelsen ska varje år senast den 1 februari, med utgångspunkt från medlemsföreningarnas medlemsregister den 31 december föregående år, upprätta en röstlängd över hur många ombud som får delta i förbundsmötet från respektive förening.

Medlemsförening som vill delta i förbundsmötet ska meddela till Förbundsstyrelsen vilka ombud som ska representera föreningen senast två veckor innan förbundsmötet.

Varje ombud har en röst.

 
4 § Beslutsmässighet, yttranderätt, förslagsrätt

Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter behörig kallelse deltar i mötet. Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer, förutom ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter, ledamöterna av valberedningen och revisorerna.

Yttranderätt tillkommer även ledamöterna i Förbundets kommittéer inom respektive kompetensområde och de av Förbundet anställda.

 
5 § Tidpunkt för och kallelse till förbundsmötet

Förbundsmötet ska äga rum senast före april månads utgång varje år på dag och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Kallelse till förbundsmöte ska ske senast två månader före mötet genom kungörelse i Förbundets officiella kungörelseorgan eller på annat verksamt sätt.

Dagordning för mötet jämte förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner till förbundsmötet, åtföljda av styrelsens yttrande, ska sändas till medlemsföreningarna senast 14 dagar före mötet.

 
6 § Ärenden vid förbundsmötet

Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

3. Val av ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare.

6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

9. Behandling av förbundsstyrelsens förslag och av revisorerna till mötet hänskjutna frågor.

10. Behandling av motioner som senast en månad har inkommit till förbundsstyrelsen från medlemsförening.

11. Fastställande av plan för Förbundets verksamhet på längre sikt.

12. Fastställande av ekonomisk plan för det verksamhetsår då förbundsmötet hålls och riktlinjer för nästkommande års motsvarande plan.

13. Fastställande av medlemsavgifter från föreningarna till Förbundet för nästkommande verksamhetsår.

14. Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan.

15. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.

16. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

17. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant.

18. Val av på ett år av ledamöter till valberedningen.

Valbar enligt punkterna 15-18 är myndig svensk medborgare som är bosatt i Sverige och medlem i en medlemsförening. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar till valberedningen, som revisor eller revisorssuppleant.

Fråga av ekonomisk art får avgöras endast om den finnes upptagen på dagordningen för mötet.

 
7 § Valberedning

Valberedningen ska bestå av minst tre, men om möjligt fem ledamöter. En jämn könsfördelningen och geografisk spridning ska eftersträvas.

Valberedningen ska, med underrättelse om vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå och vilka som avböjt åter, ge vid förbundsmötet representerade föreningar möjlighet att under arbetets gång inkomma med förslag.

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse ska vara förbundsmötets ombud tillhanda minst två veckor före mötet.

 
8 § Beslut och omröstning

Val avgörs genom att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

Med undantag för 1 kap. 10 § ska övriga ärendetyper vid omröstning som huvudregel avgöras med enkel majoritet. Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska vid händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Omröstning ska som huvudregel ske öppet, men om ombud begär det ska det genomföras med slutna sedlar.

 
9 § Extra förbundsmöte/årsmöte

Extra förbundsmöte får av förbundsstyrelsen utlysas, när den så finner nödvändigt. Kallelse jämte dagordning för mötet ska senast 14 dagar före mötet översändas till medlems-föreningarna. Vid extra förbundsmöte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

KAP 3: FÖRBUNDSSTYRELSEN
 
1 § Sammansättning

Förbundsstyrelsen – som är Förbundets högsta beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat – ska bestå av en ordförande och åtta övriga ledamöter. En jämn könsfördelningen och geografisk spridning ska eftersträvas. Två styrelsesuppleanter ska finnas.

Styrelsen organiserar sig på det sätt man finner lämpligt.

 
2 § Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när styrelsen har bestämt detta eller på framställning av minst fem ledamöter. Styrelsen ska genomföra minst åtta protokollförda sammanträden mellan förbundsmötena.

Kallelse till sammanträde ska sändas ut minst 14 dagar före mötet.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om minst sex ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. För alla beslut krävs att minst fyra ledamöter är ense om beslutet.

Om ordföranden anser att det är nödvändigt får mindre brådskande ärende avgöras mellan styrelsemötena. Sådant beslut ska dokumenteras och anmälas till diskussion vid närmast följande sammanträde.

Styrelsen får delegera sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till ett verkställande utskott (VU) bestående av ordförande och högst tre ledamöter, till en kommitté som har tillsatts för ändamålet, till en enskild styrelseledamot eller anställd. Beslut som fattats med stöd av sådant bemyndigande ska dokumenteras och anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde.

 
3 § Förbundsstyrelsens åligganden

Styrelsens ska bl.a.  

1. utföra sitt arbete enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut, verka för Pickleballidrottens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda denna idrott, tillvarata Förbundets intressen, följa utvecklingen inom Pickleballidrotten utomlands och delta i det internationella samarbetet på området,

2. övervaka efterlevnaden av Förbundets stadgar och styrande dokumentregler samt RF:s stadgar i tillämpliga delar,

3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer Förbundets verksamhet samt marknadsföra Pickleballidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänheten,

4. följa och stödja verksamheten i medlemsföreningarna,

5. tillse att det en månad innan varje förbundsmöte finns en färdig verksamhetsberättelse om föregående år och en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår,

6. tillse att det i god tid inför kommande verksamhetsår finns en ekonomisk plan som stöder verksamhetsplanen,

7. tillse att det en månad innan förbundsmötet finns en färdig förvaltningsberättelse som följer upp den ekonomiska planen och tydligt redovisar förbundets ekonomi,

8. bereda ärenden som ska behandlas på förbundsmötet,

9. tillse att av förbundsmöte fattat beslut verkställs så snart som möjligt,

10. handha och ansvara för Förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka Förbundets ekonomi,

11. utse arrangör för Förbundets egna tävlingar och tillse att de genomförs enligt gällande tävlingsregler,

12. föra register över medlemsföreningar och deras medlemsantal,

13. i förekommande fall Förbundets tjänstemän och bestämma om organisationen av Förbundets kansli,

14. pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som medlem i Förbundet och om uteslutning av förening ur Förbundet,

15. tillsätta för verksamheten erforderliga kommittéer, fastställa instruktion för dessa och granska deras verksamhet,

16. tillsätta Förbundets representanter i styrelser och organ där Förbundet äger vara representerat,

17. handlägga löpande ärenden i övrigt och

18. dokumentera fattade beslut och övriga åtgärder som genomförts.

KAP 4. REVISION OCH REVISORER
 
1 § Revisorer

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska granskas av minst en av förbundsmötet utsedd revisor. Räkenskaperna och övriga handlingar ska överlämnas till den utsedda revisorn senast en månad före förbundsmötet. Handlingarna ska efter utförd revision jämte revisionsberättelsen och utlåtande lämnas och vara tillgänglig hos förbundsstyrelsen senast 14 dagar före förbundsmötet.

 

KAP 5 TÄVLINGS- OCH RANKINGBESTÄMELSER
1 §

Förbundsstyrelsen ansvarar för att det finns en tävlingshandbok med de teknikneutrala tävlings- och rankingbestämmelser som ska tillämpas vid tävlingar som är sanktionerade av Pickleballförbundet.  

bottom of page