top of page

Integritetspolicy

På Svenska Pickleballförbundet värnar vi om din personliga integritet. I denna integritetspolicy förklarar och förtydligar vi hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

 

Svenska Pickleballförbundet, organisationsnummer 802510-0291, Husarviken 24, 115 47 Stockholm (nedan ”förbundet” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet.

 

Vi förbehåller oss rätten att komplettera och ändra denna policy med kort varsel. Besök gärna denna webbplats för tillgång till den senaste versionen av integritetspolicyn. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna policy.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Förbundet har som ändamål att spela och främja Pickleball och andra racketsporter samt bedriva därmed förenlig idrottslig verksamhet. Vi samlar in dina personuppgifter endast när vi har en rättslig grund för det utifrån dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning.

 

Förbundet behandlar personuppgifter i vår tävlingsverksamhet; för att administrera anmälningar, spelscheman, tävlingsbestämmelser, tävlingsledare och andra funktionärer, sammanställning och presentation av resultat m m, för att kommunicera med tävlingsdeltagare och andra berörda samt för att hantera anmälningsavgifter, sanktionsavgifter och andra ekonomiska transaktioner relaterade till våra olika tävlingstillfällen.

 

Vid sidan av tävlingsverksamheten samlas personuppgifter in och hanteras även för

 

  • medlemsansökningar

  • registrering och administration av spelarlicenser

  • sammanställning av statistik och uppföljning

  • kontakt med licensierade personer

  • utskick av nyhetsbrev om verksamheten

  • tecknande och nyttjande av olycksfallsförsäkring

  • publicering av material på Svensk Pickleball AB hemsida och applikationer enligt avtal

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandlingen?

Vi baserar personuppgiftsbehandlingen på avtalen med våra medlemmar (föreningens stadgar) och med de spelare som ansöker om licens eller anmäler sig till våra olika tävlingsaktiviteter.

 

Nyhetsbrev och andra informations- och marknadsutskick via e-post sker med stöd av en intresseavvägning där vi bedömer att förbundets intresse av att presentera föreningens verksamhet, kommande aktiviteter m m andra väger tyngre än mottagarens personliga integritet. Varje utskick innehåller tydlig information om hur du går till väga för att avregistrera dig.

Var sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som förbundet samlar in från dig lagras inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Det sker till exempel att personuppgifter såsom spelarnamn, löpnummer, nationstillhörighet, tävlingsresultat och ranking överförs till tredje land för en rankingberäkning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. När det inte längre finns något berättigat ändamål eller någon lagstadgad skyldighet att lagra uppgifterna så raderas dem.

 

Förbundet gör årligen en bedömning av behovet av behandlingen. I dagsläget gör vi bedömningen att vissa uppgifter även om personer med ej aktiv licens kan fortsätta att behandlas. Detta eftersom uppgifterna (historiska resultat och rankingar) bedöms vara av fortsatt stort värde för både förbundet och tredje part.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part som saknar samband med vår verksamhet.

 

Personuppgifter kan komma att lämnas till tredje part som hjälper oss att driva webbplatsen, vår verksamhet, leverera produkter som du beställt eller tillhandahålla tjänster. Dessa samarbetspartner behandlar i så fall uppgifterna för vår räkning, som personuppgiftsbiträden.

 

Vidare kan personuppgifter såsom ranking, anmälnings- och betalningsinformation kan komma att delas med de klubbar som är tävlingsarrangörer. Förbundet bestämmer i så fall gemensamt med klubbarna hur personuppgifterna ska hanteras. Förbundet och arrangerande klubbar är i dessa fall gemensamt personuppgiftsansvariga.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig i form av ett s k registerutdrag samt att vi förser dig med en kopia av de personuppgifter som behandlas. Detta kan göras kostnadsfritt en gång per år. För eventuella ytterligare kopior har förbundet rätt att ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir korrigerade.

 

Du har under vissa omständigheter också rätt att kräva att vi raderar dina uppgifter. Det gäller t ex om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller om personuppgifterna skulle ha behandlats utan laglig grund.

 

Du har rätt att invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring.

 

Kontakta styrelsen på styrelsen@pickleballsweden.org (08-121 322 84) för att utöva dina rättigheter.

 

Slutligen har du rätt att vända dig till Integritetsmyndigheten om du har ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter, se www.imy.se.

 

Kontakt

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter, hör av dig på e-post kansli@pickleballsweden.org

bottom of page